Montag, Januar 29, 2007

Early Galician Silent Films


From time to time this German count likes to go out of Schloss walls and the humidity. So Herr Count goes “in incognito” in order to feel risky emotions and something similar to human feelings in his pale skin. Going to Prussian soirées or flirting with fat and rich German heiresses it is not a thrilling pastime, certainly. If there is an opportunity, for example, to watch a silent film including a musical performance in a ordinary theatre that belongs to a wild city situated in a distant Country, well, such unique happening must be seized. For this reason this German aristocrat gave strict orders to Otto, the Schloss chauffeur, to clean and repair the engine of the old Hispano-Suizo car in order to going travelling from Germany to the Galician country, the place in were some early silent films will be shown. It was a long and frightful trip, certainly..

That occurrence happened the last Wednesday 24 in the Galician capital city, Santiago de Compostela, a dangerous town crowded with university students who obviously are longhaired youngsters. In an elegant theatre was shown three early Galician films. Also were two documentaries and a fiction film that were recently restored by the C.G.A.I. (Galician Film Archives); different oeuvres who have an important archaeological interest more than artistic merits.

The first one was “Botadura Del Acorazado Alfonso XIII” (1913), the oldest surviving motion picture filmed in the Galician Country (there were other old ones filmed during 1897 by Herr José Sellier but unfortunately those ones are considered lost forever). It was produced by “Ibérico Films” from Barcelona and is a film that depicts the launching of a battleship in Ferrol city, an act for which the wife of the Spanish king Alfonso XIII was present (this queen is quite up to the standard of the fat and rich German heiresses ). It is a short documentary highly influenced by “L’Arrivée D’un Train à la Ciotat” (1895) by Lumière brothers, in its first images.

The second film was “O Ano Santo Em Compostela”, a Portuguese documentary about the 1915 Holy year at Santiago de Compostela (from centuries the Galician capital city received millions of Catholics pilgrims who venerated St. James’ shrine at the Santiago cathedral). This film was recently restored and probably the images that survived are extracts, film shots that finally were not used by the director, Herr Manuel Cardoso Pereira. As this German count said before, the archaeological interest of these oeuvres are very important for silent film fans and especially the locals because in the film that can be seen aspects and customs of the city that almost are unrecognizable today… not only the religious processions, a local sport that it is continued practising nowadays in Santiago and in the Galician country.

The third oeuvre shown at the “Teatro Principal” was the only fictional film and also a Galician film production. “Miss Ledya” (1916) was directed by José Gil and its artistic interest is scarce. The film was performed by members of Pontevedra ( another Galician city ) bourgeoisie that had good fun doing mimics and histrionic performances in front of the camera, a particular amusement for those local dilettantes. Certainly it is a film with a stammering and insignificance. Its very poor plot appears inspired by early serials and adventures novels.

Those three early Galician silent films were set to music in the “Teatro Principal” by Abe Rábade Trío, a reputed Galician Jazz band. Although this German Count would have preferred listening to Bach cantatas or motets instead that Amerikan out-of-tune music, finally those longhaired youngsters managed to, at least, achieve the mood and atmosphere for silent films. As a result, it was a fascinating, remarkable and unique silent night for this German count which had nothing in common with those noisy and customary soirée nights.

And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this Count is still on his way to his German home.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


De cando en vez éste Conde xermánico gosta saír, de incognito… fora dos muros do Schloss e da súa humidade, pra dese xeito poder sentir emocións arriscadas ou semellantes ós sentimentos humanos na súa pálida pel aristocrática, pois asistir a soirées Prusianas ou flirtear con grasas e ricas herdeiras xermánicas non é dende logo un moi apaixoante enredio… por iso mesmo, se hai a oportunidade, por exemplo, de poder ollar un filme mudo con acompañamento musical en direto nun teatro que pertenza a unha salvaxe cidade ubicada nun país lonxano, ésa é dende logo unha ocasión única que debe ser aproveitada; por mor diso, este aristócrata xermánico deu estrictas ordes a Otto, o chofer do Schloss, pra que limpase e revisase o máquina do vello Hispano-Suizo pra deste xeito poder viaxar entre Xermania e Galiza, país este último no que finalmente acontecería esa exhibición silente, unha viaxe longa e arriscada, certamente…

Tan magno acontecemento tivo lugar o pasado mércores día 24 na capital do país galego, Santiago de Compostela, unha perigosa cidade ateigada de universitarios que obviamente son todos eles melenudos.
Nun elegante teatro da devandita cidade foron proxectados tres filmes pioneiros do cinema galego, recentemente restaurados pola filmoteca dese país, denominada C.G.A.I., dous deles pertencían ó xénero documental e un terceiro era unha obra de ficción; obras moi diferentes e cun importante interés arqueolóxico máis que artístico.

O primeiro filme ten coma título “Botadura Del Acorazado Alfonso XIII” (1913) o filme máis antigo conservado e filmado na Galiza ( houbo outros moito máis antigos realizados por Herr José Séller no ano 1897 ainda que desafortunadamente esas obras están consideradas hoxendía coma irremediabélmente perdidas ), un filme auspiciado pola productora catalana “Ibérico Films”, no que se amosa a botadura dun acoirazado na cidade de Ferrol, un acto ó que asistíu a muller do rei Alfonso XIII, unha raíña ésta que é cuspidiña ás gordas e ricas herdeiras xermánicas deste Conde; trátase dunha curta documental moi influenciada nos seus primeiros planos por “L’Arrivée D’un Train à la Ciotat” (1895) dos irmáns Lumière.

O segundo filme foi “O Ano Santo Em Compostela”, un documental portugués encol do ano santo de 1915 en Compostela; ésta obra foi recentemente restaurada e probabélmente as imaxes que sobreviviron até éstes días melenudos, son extractos que non foron empregados polo director, Herr Manuel Cardoso Pereira, na montaxe final do mesmo; coma éste Conde teutón mencionou anteriormente, o interés arqueolóxico destas obras é moi importante pra os afeccionados silentes e moito máis ainda pra os veciños do lugar pois no filme podénse ollar aspectos e costumes da cidade que cáseque resultan irrecoñecíveis hoxendía, non así as procesións relixiosas, un deporte local que continúa a practicarse actualmente tanto en Santiago coma no resto do país galego.

A terceira obra exhibida no “Teatro Principal” foi a única obra de ficción das tres proxectadas ademáis de ser tamén a única producción galega; trátase de “Miss Ledya” (1916) filme dirixido por Herr José Gil, cun interés cinematográfico realmente escaso; o filme contou coas interpretacións de certos membros da burguesía pontevedresa, que dende logo pasárono moi ben facendo monadas histriónicas diante da cámara, un divertimento moi particular pra eses dilettantes provincianos para un filme tatexo, insignificante e cunha pobrísima trama inspirada nos seriais silentes e nas novelas de aventuras.

Eses tres filmes pioneiros galegos foron musicalizados no “Teatro Principal” polo “Abe Rábade Trio”, unha prestixiosa banda galega de música jazz.
Dende logo este Conde xermánico preferiría ter escoitado as cantatas ou motetes de Bach en troques desa música desafinada americana, pero de tódolos xeitos hai que recoñecer que finalmente eses melenudos acadaron a atmosfera e o xeito musical pra esas obras silentes, tendo no seu conxunto e coma resultado final, unha fascinante e memorábel velada silente pra este Conde teutón, nada que ver coas habituais e nocturnas soirées cheas de balbordo aristocrático.

E agora se mo permiten teño que deixalos momentáneamente, pois este conde xermánico ainda se dirixe até o seu fogar teutón.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Freitag, Januar 26, 2007

"Fièvre" (1921) By Louis Delluc


Herr Louis Delluc was one of the most important silent pioneers in France and probably one of the first persons in that country who thought of the cinema as an Art. He was part of longhaired group called the“French Impressionist School” ( which also included Herr Epstein, Abel Gance and Marcel L’Herbier ) and was himself one of the first and most influential French film critics ( that group of persons who criticize unscrupulously and without remorse much like any German fat heiress in a ball ). He also came up with the term “Ciné-Club”, denoting those suspicious longhaired meetings during which a film is exhibited and when it ends, the audience talks about anything but the film itself. Unfortunately Herr Louis Delluc had a short career dying very young at the age of 33 from tuberculosis, denying the French and the rest of the whole world, including Germany, his mastery of film and future accomplishments.

“Fièvre” it is one of his most significant films in which we can see Herr Delluc’s previously mentioned talents put to good use. It is a melodramatic story that happens in one of those typical and dangerous harbour bars ( the aristocracy has enough risk drinking the ball’s beverages ) , and in which a gallery of misfits will pass an evening that will end up in a tragic way.
Two remarkable aspects in this film are Herr Delluc's efficiency displaying in that small and unique décor ( the film includes harbour images and some flashbacks ) such different characters perfectly harmonized in the same sequence and many times, in the same shot. The visuals involving the different stories are skilfully composed. The film is also very well paced with an “in crescendo” film narrative that will have its climax when at the end of the film the bar atmosphere becomes unbreathable ( and not due to non-stop smoking clients… ) as the resentments, jealousies and thoughts of vengeance build to a feverish pitch among those bar customers.

The film stars Herr Delluc’s wife, Eve Francis ( who starred in most of the films of her husband ) and Herr Gaston Modot, an important French actor even during the talkie era.

And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this German Count is in a rheumatic fever due to the Schloss humidity.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


Herr Louis Delluc fue uno de los más importantes pioneros del cinema silente en Francia y probablemente uno de los primeras personas en dicho país en concebir el cine como Arte; formó parte de un grupo de melenudos denominados éstos como la escuela del Impresionismo afrancesado, grupo en el cual también figuraban nombres tan importantes como Herr Epstein, Abel Gance y Marcel L’Herbier, además de estar considerado Herr Delluc, ya por entonces, como uno de los más reputados críticos cinematográficos franceses ( ese grupo de personas que critican sin escrúpulos ni remordimientos casi tanto como cualquier gorda heredera teutona en un baile ).
El término “cine-club también fue acuñado por Herr Delluc, esto es, esos lugares en donde se reúnen sospechosos melenudos para ver un filme y cuando este finaliza, hablar de todo menos de la obra en sí… desafortunadamente Herr Louis Delluc tuvo una corta carrera cinematográfica al morir muy joven y de tuberculosis a los 33 años, restringiendo a los franceses y al resto del mundo, incluso Germania, de sus logros futuros y de una probada gran maestría.

“Fièvre” es uno de sus filmes más significantivos en el cual se puede ver todo el talento de Herr Delluc anteriormente citado; se trata de una obra melodramática que tiene lugar en una de esas típicas y peligrosas tascas portuarias ( la aristocracia ya corre suficiente riesgo al beber los brebajes que se sirven durante los bailes ) en la cual, una galería de desarrapados, pasan una tarde que acabará de una forma trágica.

Dos de los más significativos aspectos de éste filme es la eficiencia de Herr Delluc a la hora de mostrar en un único y pequeño escenario ( el filme incluye además imágenes portuarias externas y algunos flashbacks ) tan complejos y diferentes personajes, de una forma armoniosa durante una misma secuencia y en muchas ocasiones, durante el mismo plano; perfectas composiciones del plano éstas muy ingeniosamente realizadas.
También posee el filme un ritmo narrativo “in crescendo” que tendrá su climax cuando al final del filme la atmósfera del bar se torne irrespirable ( y no solamente debido a la clientela fumadora ) al ir apareciendo febriles resentimientos, celos y sed de venganza entre la clientela del bar.

El filme está protagonizado por la esposa de Herr Delluc, Dame Eve Francis, quién prácticamente protagonizó todos los filmes de su marido y Herr Gaston Modot, importante actor francés incluso durante la época sonora.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente, pues este Conde germánico padece de fiebre reumática debido a la humedad del Schloss.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Mittwoch, Januar 24, 2007

Silent Films Illustrated With Commentaries By:

About Mario Peixoto's "Límite" (1931)

Silent Guest Stars: Herr MikeGebert und Herr Milestone

Herr MikeGebert wrote: "I was always fascinated by this film after reading its entry in Sadoul's Dictionary of Films and knowing that the director had sat on it in recent years until it was rediscovered a few years back. I hoped it might come my way...
And so it did. It played the Chicago Latino Film Festival while I was out of town a few years back.
Glad YOU got to see it although I think Dennis Doros, for one, posted rather glumly about it once".

Und Herr Graf Ferdinand Von Galitzien replied: "It is a perfectly well-known fact that longhaired youngsters never are where they should...
"Límite" was shown in the Schloss theatre thanks to, what it seems to be, a restored and superb Brazilian print ( includes information and Portuguese intertitles )..., aristocratic privileges as the saying goes...".

Suddenly Herr Milestone ( Dennis Doros ) added: "Hmmm. I'd have to see that post. I've always considered distributing it, but would only be glum about its commercial potential".

Published in "alt.movies.silent".

Montag, Januar 22, 2007

"Límite" (1931) By Mario Peixoto


“Límite”, the only film directed by Herr Mario Peixoto (although he had several unfinished film projects during his life), is considered by the longhaired youngsters around the world as the best Brazilian film in the country’s cinema history. And this German Count enjoyed such an astonishing and avant-garde film, a very important aristocratic and provincial representation, that is to say, this German Count… shares those longhaired and cinematic praises, another astonishing fact in itself, certainly.

Such exceptional and coincidental opinions among the middle and upper class is due to the fact that “Límite” it is an excellent and original avant-garde Brazilian film. It is a film highly influenced by the European avant-garde movements, namely the French one but with evident German and Russian cinematic inspirations as well. All were filmed during the intersectional era between the silent and the talkie one, a film that fascinates the audience from the beginning.

Three people are in a boat adrift, with no food and each with a particular past of their own. That’s the plot of the film, although simple is not quite an easy one, certainly… but the mastery of Herr Peixoto’s telling and intertwining of those different stories of these lonely people is remarkable. That’s due to the cinema narrative: superb and complex. There is no use of established film rules, but instead there is nonconformist experimentation. The film does not have usual or lineal description of the facts as used in many “ordinary” silent films. On the contrary (and that’s the excellence of this film) Herr Peixoto includes allegories, metaphors, suggestive and experimental images (a woman handcuffed. figured thick bars, oppressive surroundings with the sea, and at last, unique salvation) in order to tell… or even better said… suggest the miserable lives of those castaways. Succinct but enough information for the audience, he creates, in this way, fascinating images full of lyricism, hopelessness and saudade (nostalgia). “Límite” is an astounding and experimental film supported with a collection of beautiful classical music oeuvres that gives the mood to Herr Edgar Brazil’s magnificent cinematography even for an aristocratic and hieratic German Count.


And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this German Count must go somewhere beyond the aristocratic sea.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


“Límite”, el único filme dirigido por Herr Mario Peixoto ( este director desarrollaría a lo largo de su vida, varios e inacabados proyectos cinematográficos ), está considerado por los jóvenes melenudos del mundo entero, como el mejor filme brasileño producido en la historia de dicho país y tras haber visto y disfrutado este Conde germánico esa sorprendente y vanguardista obra, una importante representación provinciana y aristocrática, esto es, este Conde germánico, comparte también esas alabanzas melenudas cinematográficas acerca del filme de Herr Peixto, otro sorprendente hecho éste en si mismo, ciertamente.

Tan excepcionales opiniones coincidentes entre clases medias y elevadas se debe al hecho de que “Límite” es un excelente y original filme vanguardista brasileño; se trata de una obra enormemente influenciada por las vanguardias europeas, especialmente la francesa, aunque con evidentes inspiraciones cinematográficas de filmografías como la alemana y la rusa; “Límite” fue realizado durante la época de transición entre el cine silente y el sonoro y estamos ante una obra que fascina al público desde el mismo momento en que comienza.

Tres personas se hayan, sin comida, en un bote a la deriva; cada uno de esos personajes tiene un particular pasado…así de sencilla es la trama del filme y aunque parezca simple no estamos ante una historia fácil ciertamente…
Y es que la maestría de Herr Peixoto narrando y entrelazando las diferentes historias de los solitarios protagonistas del filme es realmente destacable, sobretodo gracias a una compleja y soberbia narrativa cinematográfica; en esta ocasión no sirven las preconcebidas reglas fílmicas, optando por emplear inconformistas y experimentales técnicas cinematográficas.
El filme no posee una clásica y lineal descripción de los hechos tal y como se desarrollan en numerosos filmes silentes, todo al contrario ( y estas son las excelencias de esta obra ) Herr Peixoto incluye alegorías, metáforas, sugestivas y experimentales imágenes ( una mujer esposada, figuradas imágenes de barrotes, opresivos escenarios con el mar, finalmente, como única vía de escape ) a la hora de narrar, o mejor dicho, sugerir las tristes vidas de esos náufragos, sucinta pero más que suficiente información para el público, creando de esta forma, fascinantes imágenes repletas de lirismo, desesperanza y saudade.
Por todo ello, “Límite” es un sorprendente y experimental obra que cuenta además con la excelente fotografía de Herr Edgar Brazil, estando acompañada dicha obra con una colección de bellas y clásicas obras musicales, consiguiendo, en su globalidad, incluso emocionar a un hierático y aristocrático Conde germánico.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente, pues este Conde germánico tiene que viajar a algún lugar más allá del mar aristocrático.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Donnerstag, Januar 18, 2007

Ciclo Melenudo Con Silentes Engadidos

Estáse a celebrar alén do Schloss e nun perigoso antro modernista, o "CGAC" ( un lugar onde os melenudos botan a pacer as súas máis incríveis e tolas ideas ou creacións ) un ciclo de cinema denominado "Ficcións E Alteracións Da Realidade" , en onde se proxectan, acorde co escenário no que se desenrola o devandito ciclo cinematográfico, filmes bizarros e alucinados sonoros, ainda que afortunadamente tamén se lembraron dos seus avós ( pois tamén eles foron moi modernos e irreais ainda que vostedes nó crean ) exhibindo magníficas obras coma "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" (1926) de Dame Lotte Reiniger, "Nosferatu" (1922) de Herr F. W. Murnau e "Metropolis" (1927) de Herr Fritz Lang, filme este último que será exhibido este vindeiro domingo día 21 sempre e cando unha exposición ou performance coas últimas tolemias melenudas o permita.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Mittwoch, Januar 17, 2007

Chaplin Und Limburger Cheese
After this German Count was talking about Herr Charlie Chaplin's "Shoulder Arms" (1918), Herr David Totheroh wrote: "And here I was picturing Limburger sandwiches instead of smoked salmon ditches (whatever they are)".

And then Herr Smiley wrote: " hope you realise that Limburg is in The Netherlands, not Germany...".

But then Herr David Totheroh justified: "Tell it to Loyal Underwood, not me!;
(according to my online dictionary: Limburger ˈlimˌbərgər noun a soft white cheese with a characteristic strong smell, originally made in Limburg, a former duchy of Lorraine.)".

Published in "alt.movies.silent".

Montag, Januar 15, 2007

"Vesnoi" (1929) By Mikhail Kaufman


Sometimes, even in cinema history, when an artist is very popular and has a remarkable career their relatives are eclipsed by their prominence (nothing of this happens with this German aristocrat and his rich and fat heiresses…) even if they have some astounding film. This happens with Herr Mikhail Kaufman, brother of Boris Kaufman and Dziga Vertov.

Obviously the importance and influences of Herr Vertov on his brother Mikhail’s films is evident. But the last one didn’t limit himself to copying his relatives prior experimental and acclaimed films. On the contrary, Herr Kaufman contributed with important innovations (as the “dawn-to-dusk” format, a later standard technique of the so-called “City Symphonies” film genre). That’s not to mention that their oeuvre has elements of poetry and sensibility, intensified and inserted among vigorous film editing and… slight propaganda.

Those remarkable characteristics of Herr Mikhail Kaufman film can be seen in “Vesnoi” (Spring), a kind of film-essay shot in Ukraine during the spring of 1929.
“Vesnoi” pictures the struggle of people against the cold and harsh winter. And as this German Count said before, the film is full of those avant-garde and memorable film techniques that made the Russian film industry known for its own … revolutionary business.

In the film there is a beautiful and ingenious parallel to the arrival of spring. Herr Kaufman inserts images of nature, flower blossoms with happy children at ease playing, and at last… in the city streets are people in love and flirting around. (It is almost unbelievable but Russians falls in love too and fortunately with each others. He also parallels the merits of the success of the communist revolution, that is to say, fighting nature on behalf Bolshevist productivity, the awakening of proletarian masses against nature’s forces in the form the winter. A time in where the harshness, and the suffering of the people in such terrible weather is splendidly filmed with obscure and oppressing shots makes a fine comparison with the spring’s shining shots.

Besides the splendid film techniques (incredible camera angles, slow motion, syncopated editing) and the humanistic qualities of the film, there is also time for propaganda, natürlich! So we can see the powerful Bolshevist industry and energetic and merry workers that even had time for national sports as football, cycling, or the most important of all, crowded demonstrations.

Summing up, “Vesnoi” is a splendid film that deserves to be better known among the longhaired youngsters and likewise their director, Herr Mikhail Kaufman for his own merits and not merely as being “the brother of”.


And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this German Count must avoid their relatives in the next Teutonic soirée.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


A veces, incluso durante el transcurso de la historia del cinematógrafo, cuando un artista es muy popular y tiene una importante carrera, sus familiares son eclipsados por su prominencia ( nada de eso sucede con las ricas y gordas herederas de éste aristócrata germánico… ) aunque ellos sean responsables de algún memorable filme; esta extraña situación sucedióle a Herr Mikhail Kaufman, hermano de Boris Kaufman y Dziga Vertov.

Obviamente, la importancia e influencias de Herr Vertov sobre los filmes de Mikhail son evidentes, pero afortunadamente éste último no se limitó a copiar los experimentales y aclamados filmes de su hermano, todo lo contrario, Herr Kaufman contribuyó a la historia del cinematógrafo con importantes innovaciones, como pueda ser el formato “de sol a sol”, una técnica posteriormente muy empleada en el género denominado “sinfonías urbanas”, además de que su obra posee importantes y destacados elementos líricos e intensa sensibilidad, insertados estos en vigorosos montajes además de sutil propaganda comunista.

Esas destacadas peculiaridades de la obra de Herr Mikhail Kaufman se pueden apreciar en “Vesnoi” ( Primavera ), una especie de ensayo cinematográfico rodado en Ucrania durante la primavera del año 1929; “Vesnoi” refleja la lucha de la gente con el frío y crudo invierno ucraniano y como éste Conde germánico mencionó recientemente, el filme está repleto de vanguardistas y memorables técnicas cinematográficas empleadas por la industria soviética para sus propios y gloriosos fines revolucionarios.

En el filme se puede apreciar un bello e ingenioso paralelismo ante la llegada de la primavera; Herr Kaufman intercala imágenes de una incipiente naturaleza, como puedan ser el florecer de diversas plantas o felices infantes jugando, por fin, en las calles además de cortejos y enamoramientos entre adultos ( aunque parezca mentira los rusos también se enamoraban, aunque afortunadamente, entre ellos… ) con planos de los logros de la revolución comunista, esto es, el esfuerzo y lucha en contra de las adversidades de la naturaleza ( el invierno, una época en donde la dureza y el sufrimiento de la gente durante tan difícil época del año, está espléndidamente filmada con oscuros y angustiosos planos, contraponiéndolos posteriormente con los brillantes y gozosos planos primaverales ) con la recompensa final y beneficio de la productividad bolchevique o el despertar de las masas proletarias.

Además de tan espléndidas técnicas cinematográficas ( increíbles planos, cámara lenta, sincopado montaje ) y las cualidades humanísticas del filme, también hay espacio para la propaganda, natürlich!, pudiéndose contemplar la poderosa industria bolchevique y sus enérgicos y alegres trabajadores que incluso tienen tiempo para practicar deportes nacionales tales como el fútbol, el ciclismo o el más importante de todos ellos: las manifestaciones públicas.

Resumiendo, “Vesnoi” es un espléndido filme que merece ser difundido entre los jóvenes melenudos y su director, Herr Mikhail Kaufman, ser reconocido por sus propios méritos y no simplemente por el hecho de ser “el hermano de”.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente, pues este Conde germánico tiene que evitar a ciertos familiares en la próxima y teutónica soirée.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Sonntag, Januar 14, 2007

Silentes DominicalesNo es ciertamente nada habitual la difusión del cine silente en los canales televisivos hispánicos, melenudos und actuales, enfrascados e interesados desde hace lustros de forma prácticamente exclusiva en la difusión de excrecencias varias, a horas decentes e incluso indecentes ( dentro de la indecencia de dichos incontenentes contenidos ), y con exitoso éxito por parte de las masas, por lo que el gozoso hecho de que un filme silente sea proyectado dentro de tan penoso panorama televisivo patrio, es siempre motivo de sorpresa e incluso alegría, adecuada ésta a los parámetros del rictus aristocrático, natürlich!.

El canal melenudo terrestre y conservador de nombre "Veo Tv", comenzó este año recién inaugurado de forma sorprendente, muy provocadora y con escasa repercusión mediática, emitiendo el filme intransigente de Herr Griffith "The Birth Of A Nation" (1915) , todo un despropósito en estos tiempos actuales, ciertamente, o quizás la mejor solución, debido a su metraje, para ocupar esas horas de madrugada etílica y de escasa audiencia... sea como fuere, parece ser que esas buenas intenciones silentes no se quedaron en un sueño alcohólico de año nuevo, pues hoy mismo y a una hora aún más sorprendente, esto es, a las 17.00 horas, el mismo canal tiene previsto emitir la obra maestra de Herr Keaton, "The General" (1927) , un exquisito, soberbio placer dominical, una delicatessen y oportunidad silente que hace muchas décadas que no acontecía por las tierras situadas más allá del Schloss.
Por lo tanto, aleccionen a sus vástagos a tan accesibles horas tempranas, sobre las virtudes y glorias del cine mudo, una magnífica oportunidad para que las generaciones futuras conozcan y disfruten de algo más que las últimas vergüenzas de la vecina o vecino del entresuelo.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Freitag, Januar 12, 2007

"Shoulder Arms" (1918) By Charlie Chaplin


In these modern times (as subject known quite well to the director of the short film that this German count is going to talk about…), politically correct films are the “leitmotiv” of the modern young filmmakers’ projects. “Shoulder Arms” directed by Herr Charlie Chaplin during WWI (the film was released only a few weeks before the armistice) is an obvious example of why the early cinema pioneers were a very bold people, certainly!
To direct a humorous film inspired in the terrible, bloody First World War was a complicated matter that only few directors with those dangerous and daring ideas could be allowed to do… to venture upon such delicate enterprise and with success was reserved only to geniuses.

As this German count said, “Shoulder Arms” was made during WWI, that time in where definitely the whole world lost its innocence (fortunately not the German fat heiresses of this aristocrat…) and it is a hilarious, inventive social satire about that and any war.
The film it is full of great gags and entertaining film continuity for a story in where that tramp will live though risky and courageous adventures in the front …whether a hero for the allies… or not.

To mock the war trenches, the unhealthiness, the frontal attacks and the Germans (how you dare!!... by the way, there are a lot of inaccuracies in the film … the German soldiers by that time had moustaches and longer beards not to mention that the Kaiser lacks many medals in his uniform…) in an elegant, funny and delicate way it is even today a film miracle impossible of being surpassed. Keeping in mind those terrible wartime circumstances, the difficult task is only possible thanks to a lot of creativity and talent. Obviously Herr Charlie Chaplin had very much of it.

And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this German Count must go back to the Schloss trenches.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


Durante estos tiempos modernos ( un asunto del cual el director del cortometraje que este Conde germánico va a comentar, conoce muy bien… ) en el que lo políticamente correcto es el “leitmotiv” de la mayoría de los proyectos cinematográficos melenudos, “Shoulder Arms”, filme dirigido por Herr Charlie Chaplin durante la primera guerra mundial ( el filme fue estrenado solamente unas semanas después del armisticio ) es un
claro ejemplo del porqué los pioneros de la historia del cinematógrafo eran desde luego, entre otras cualidades, una gente pero que muy atrevida.
Y es que para dirigir un filme humorístico inspirado en la terrible y sangrienta primera guerra mundial, era un complicado asunto solamente accesible para unos elegidos directores, pues aventurarse a desarrollar tan peligrosas y especiales ideas y además con éxito, era una delicada empresa reservada solamente para genios.

Como ha comentado recientemente este conde germánico, “Shoulder Arms” fue realizada durante la primera guerra mundial, una época en donde el mundo perdió definitivamente su inocencia ( no así, afortunadamente, las gordas herederas germánicas de éste aristócrata… ) y es una hilarante, ingeniosa sátira social acerca de esa y todas las guerras; el filme está repleto de memorables gags además de poseer un ritmo muy entretenido en el cual el vagabundo protagonista vivirá arriesgadas y valerosas aventuras en el frente, convirtiéndose en todo un héroe para los aliados, o quizás no…

El reírse de la guerra de trincheras, la insalubridad, los ataques del frente e incluso de los germanos ( ¡cuanta insolencia!... además el filme incluye numerosas inexactitudes al respecto tales como que por aquella época los soldados germánicos tenían bigotes y barbas más largas además de que al Kaiser le faltan muchas medallas en su uniforme.. ) y contarlo de una forma elegante, divertida y delicada, es casi un milagro difícilmente superable incluso hoy en día, si se tiene en cuenta las terribles circunstancias que rodearon esa contienda mundial, una dificilísima tarea solamente posible si se tiene mucho talento y creatividad y obviamente Herr Chaplin poseía muchísimo de eso.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente pues este Conde germánico tiene que volver a las trincheras del Schloss.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Mittwoch, Januar 10, 2007

Californian Weather

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien said about James W. Horne's "Big Business" (1929): "There is no chance of Christmas spirit in California... it is a terrible fact to have such a strange employ in that place. It is not a big business at all, certainly with all of the heat [...]"

Und Herr George Shelps replied: "Obviously, you've never been to Southern California around Christmas. I don't live there, but through circumstance, spent 9 Chistmases here and the weather during the winter night is indeed cold enough to give it the feel of the season.
Christmas tree sellers abound."

Herr Lloyd Fonvielle added: "It should not escape notice that the landscape and climate of Southern California closely resemble those of the place where the first Christmas was celebrated".

At the hearing of such weather revelation, Herr Feuillade exclaimed: "GASP!!!!!!!!".

And Herr James Root added: "The North Pole?".

Not to mention that Herr Bpnjensen said: "No wonder I couldn't find Bethlehem on a map!"

About this Herr Eric Stott wrote: "It's not far from Easton, and about seven miles from Allentown".

Suddenly Herr Bpnjensen confessed: "Closer than that. Allentown and Bethlehem are "sister" cities sharing a border, which is the border between PA's Lehigh and Northamptom Counties".

And Herr Bob Lipton added: "As a graduate of Lafayette, it's a damnable conspiracy".

At this time, Herr Eric Stott revealed: "Allentown is responsible for my very existance: Dad went to Muhlenburg, Mom is a Cedar Crest Girl".

Und Herr George Shelps said: "Southern Califormia is climatically similar to Israel".

Forgetting the thrilling Californian weather just for a moment, Herr Bpnjensen wrote: "Two quick comments, from a person who grew up in chilly New England and now lives on the shores of San Francisco Bay...
1 - There are so many different religious and cultural groups in California *these* days that it is sometimes hard to find Christmas among all of the seasonal "noise," and
2 - For all of its excellence, BIG BUSINESS is not a sure success. My in-laws watched it with us on Thanksgiving (late-November for you folks from other lands), and while my son and I howled at the silliness (for the umpteenth time), the rest of the family watched in almost blank stares (my niece giggled a couple of times). It isn't that they haven't seen silents or L&H before, because they have - I'm not sure what the problem was. Maybe they had eaten too much...
...and make no mistake...it can, and does, get chilly here too...sometimes in the middle of summer!".

And last but not least, Herr Graf Ferdinand Von Galitzien wrote: "MEIN GOTT!!!... Anyway,,, even for this German Count it is good to hear and to know that finally Christmas trees sellers is not a defunct job in East, North and not to mention Southern California...".

Published in "alt.movies.silent".

Montag, Januar 08, 2007

"Big Business" (1929) By James W. Horne


For German aristocrats, California it is a very strange land, certainly… a place in where never rains is very suspicious for a Northern aristocrat accustomed to the cosy cold or the fresh north wind in their old bones. Due to the sunny, inconvenient weather during the whole year in such a place, is there is a point trying to sell Christmas trees, for example, to those warm-climate people? … Besides, who would like to buy a Christmas tree at this time of the year??...

In the film, there are two Christmas tree sellers with that particular conviction (fortunately the aristocracy have invented the back door in order to not be bothered by such unexpected visits). There is no chance of Christmas spirit in California… it is a terrible fact to have such a strange employ in that place. It is not a big business at all, certainly with all of the heat and tension that it is in the air. Irreconcilable attitudes arise between seller and buyer, no agreements are reached and it all ends up in with the police being called in as the neighbors bear witness to such destructive points of view and noisy selling methods.

Those bizarre Californian behaviors and persuasive methods, can be seen in “Big Business”, a Hal Roach short comedy directed by Herr James W. Horne and supervised by Herr Leo McCarey, which starred by Stan Laurel and Oliver Hardy. It is a perfectly well-paced short film and a hilarious symphony of destruction.


And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this
German Count must give orders to the servants not to allow trespassing sellers in the Schloss area to come around.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


Para los aristócratas germánicos, California es una tierra ciertamente extraña… una tierra en donde nunca llueve será siempre muy sospechosa para un norteño aristócrata acostumbrado a sentir el acogedor frío y el fresco viento nórdico en su vieja osamenta; debido a ese inapropiado tiempo soleado que se padece en dicha tierra durante todo el año, no ha lugar, por ejemplo, para la venta de árboles navideños a esa gente calurosa, además… ¿quién querría comprar un árbol navideño a estas alturas del año??...

Esas peculiaridades se pueden apreciar en un cortometraje en el cual dos vendedores de árboles navideños con un particular sentido de convicción ( afortunadamente la aristocracia ha inventado la puerta trasera de servicio para así evitar ser molestada por tan inesperadas visitas ) deambulan por el vecindario sin saber que no hay espíritu navideño en California y ciertamente, no es un buen negocio, además de ser terrible tener tan bizarro empleo en tan extraña tierra...
Debido a la tensión y calor que se respira en el ambiente, irreconciliables opiniones surgirán entre vendedor y comprador, sin oportunidad de llegar a un acuerdo, finalizando todo ello en una gran disputa, con llamada a la policía y todo el vecindario como testigos de tan destructivos puntos de vista y ruidosos métodos de venta.

Eso bizarros comportamientos y persuasivos métodos californianos, se pueden ver en el cortometraje cómico de la factoría de Hal Roach titulado “Big Business”, filme dirigido por Herr James W. Horne, y supervisado el mismo por Herr Leo McCarey, estando dicha obra protagonizada por Stan Laurel y Oliver Hardy, un perfecto y bien temperado cortometraje, una hilarante sinfonía de la destrucción.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente, pues este Conde germánico tiene que dar órdenes al servicio doméstico de que no permitan el acceso, en toda el área del Schloss, a molestos vendedores.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Freitag, Januar 05, 2007

Proselitismo Silente

Y es que como bien dice un dicho germánico, "si no puedes con tus enemigos, únete a ellos" y como los ancestros teutones difícilmente se equivocaban ( a excepción de la elección del color de sus extravagantes jarreteras ), éste aristócrata germánico se ha infiltrado en un antro melenudo para así, de esa arriesgada forma, dar a conocer la palabra silenciada del cinema mudo... todo sea por el proselitismo silente, natürlich!.

Herr Graf Ferdinand Von Galitzien

Mittwoch, Januar 03, 2007

"Carmen" (1926) By Jacques Feyder


There are some stories that after the pass of time are considered classics for different reasons, stories well-known even to longhaired youngsters such as Prosper Merimée’s “Carmen”. So it won’t be necessary to repeat that it is a story about a gypsy that was employed as spy, smuggler, cigar maker… and many lovers too, with a special fond for military men and toreadors and all this around typical Andalusia.

The famous Merimée novel was adapted by the great francophone director Herr Jacques Feyder in what was a very important big budget production (it seems that Herr Feyder specialized in this kind of expensive film). It was a film that was filmed in many locations in Spain and France. The film starred the famous Spanish singer at that time, Dame Raquel Meller; but unfortunately those vocal gifts that made her famous couldn’t be displayed in this important silent film. Some people even said that Dame Meller was an actress too but this asseveration is very hard to prove.

Dame Meller was also in accordance with the spirit included in Merimée novel, an oeuvre full of topics about Andalusia, wrongly attributed to the rest of Spain than even persists today. Surprising are those facts to this Northern German count, due to the fact that the Spanish singer had such a particular and strong personality but scarce knowledge, that is to say actually, the perfect combination in order to perform Merimée’s heroine.

Herr Feyder uses a gallery of topics, without apology, in a non-caricature kind of way (that’s one of the most important merits about Feyder’s “Carmen”: it is an original adaptation in spite its literary roots and well-known story). It is another excellent film by the director. In “Carmen” the decor and scenery are perfectly chosen and punctilious showed. It is a triumph of art direction in every shot for a film that in spite of being inspired by a well-known novel, is not a pastiche or a simple adaptation. The almost three hours spent viewing the film are nearly imperceptible even for a impatient German Count.


And now, if you'll allow me, I must temporarily take my leave because this
German Count doesn’t like untrue asseveration as, for example about decadent aristocrats of leisure.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien


-/-


Hay muchas historias que con el paso de los años ya son consideradas como clásicas y por diferentes motivos, historias conocidísimas incluso por jóvenes melenudos tal y como acontece con la obra de Herr Prosper Merimée, “Carmen”, por lo tanto no será necesario volver a repetir que se trata de la historia de una gitana que tiene varias ocupaciones tales como ser espía, contrabandista o cigarrera, además de tener también la susodicha muchos amantes mostrando especial predilección por militares y toreros, aconteciendo todo ello en un típico lugar denominado Andalucía.

En esta ocasión la famosísima novela de Merimée fue adaptada por el francófono director Herr Jacques Feyder, una gran superproducción ( parece ser que Herr Feyder se había especializado en estos onerosos filmes ), rodada en diferentes lugares de Hispania y Francia, además de estar protagonizado por la famosa cantante y cabaretera de la época, Dame Raquel Meller, aunque desafortunadamente esas cualidades vocales de la artista no tienen cabida en este filme silente aunque sí sus dotes como actriz, una afirmación ésta bastante difícil de probar, ciertamente…

Dame Meller estaba muy a tono con el espíritu de la novela de Merimée, esto es, una obra repleta de tópicos acerca de Andalucía y erróneamente atribuidos con el paso de los años, a otros lugares de Hispania y que todavía persisten actualmente, un hecho ciertamente sorprendente para este norteño Conde germánico, pues además de que la popular cabaretera tenía una fuerte personalidad también poseía escasas luces, por lo que era una elección perfecta para interpretar a la heroína de Herr Merimée.

Herr Feyder emplea toda esa galería de tópicos de forma consciente pero nada caricaturesca, un gran mérito ciertamente, ser el filme una original y personal adaptación a pesar de tener una base literaria tan conocida ( evitando ser una burda copia o un pastiche ), demostrando ser otra gran obra de Herr Feyder además por la perfecta elección de decorados y escenarios naturales mostrados de forma puntillista, logrando finalmente que el filme sea todo un triunfo en la dirección artística de cada plano mostrado en el filme, una obra cuyas casi tres horas fueron casi imperceptibles para un impaciente conde teutón.

Y ahora si me lo permiten les tengo que dejar momentáneamente, pues este Conde germánico no gusta de inciertas aseveraciones tales como, por ejemplo, las que hacen mención a ociosos y decadentes aristócratas.


Herr Graf Ferdinand Von Galitzien